ASSIGNATURA: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (ALEMANY)

BENVINGUT!!!!Hi faltaria posar el teu nom a la portada allà on posa AUTORS. Quan hagis llegit açò elimina-ho.

1.-Identificar diferències i similituts que n’hi ha entre els missatges que es reprodueixen
als mitjà de comunicació estranger amb el de la llengua materna. Trobar les paraules comunes que n’hi ha ambdúes llengües a un mateix contexte comunicatiu.
2.-Extraure el sentit global de missatges emesos a un mitjà de comunicació sobre temes coneguts pels alumnes.
3.-Identificar els aspectes socioculturals més significatius que apareixen a un determinat programa de televisió.
4.-Conèixer les principals cadenes de televisió alemanes, diaris i emisores de ràdio.
5.- Donar i rebre información a un interlocutor. Intercanvi de informació


Ara crec que he ficat la pata separant la teva programació de la d'anglès perquè veig que pràcticament són les mateixes activitats.
Per tant el que propòs és el següent.

  1. Que ANGLÈS I ALEMANY COMPARTEIXIN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ, LES ACTIVITATS i ELS ROLS PEL TREBALL DE GRUP (Plàstica també treballa el tema de la publicitat). DE FET EL decret diu que tots els profes de llengües han de programar junts (àmbit comú). Açò vol dir que els de dalt els pots treure, perquè ademés no provenen del decret 73. D'on són?.
  2. Que l´única diferència sigui que uns anuncis es faran en anglès i els altres en alemany.... era aquesta la teva idea????

Seguim,
Guida

Actividad
Avalució
Was gibt es heute im Fernsehen?

Anàlisi comparatiu de la programació que es fa un dia qualsevol a una cadena alemana i a una nacional (menorquina).

  • Hora d’emissió, tipus de programa i un breu resum del seu contingut.
* Conèixer els programes amb més audiència que es realitzen a Alemanya i a Menorca.
Elaborar una graella televisiva amb els horaris i els tipus de programes adreçada a un públic aleman i menorquí.

Això serà el resultat d’una feina que es durà a terme per grups.

Fem un anunci

Visualitzar diferents tipus d’anuncis que surten a un mitjà de comunicación (premsa)

Veure les diferències i similituts d’anuncis que publiciten el mateix producte.

Productes que només tenen presència a Alemanya.

Productes que només tenen presència a Menorca

Elaboració d’un anunci:

1:- Com podem vendre un producte típic menorquí a Alemanya

2.- 1:- Com podem vendre un producte típic alemany a Menorca