Competències

Criteris d´avaluació i competències bàsiques

C. Socials, L.Catalana Anglès AlemanyL.Castellana Educació física Tecnologia (negre)EPV Física i Química Matemàtiques

Criteris d'avaluació (Decret 73)
Competències bàsiques
1
Percebre i descriure els efectes mediambientals de les activitats humanes, particularment a les Illes Balears. Conèixer plantejaments i mesures de defensa del medi ambient i manifestar interès i respecte pel medi.
1.CSC. Comprendre la realitat social. Tenir consciència de l'existència de distintes perspectives per analitzar la realitat social, la seva evolució, fites i problemes.
2
Conèixer, interpretar i valorar el procés de terciarització que s'ha donat a les Illes Balears al llarg de la segona meitat del segle XX i els canvis en les relacions econòmiques i socials.
2. CSC. Comprendre la realitat social. Adquirir una memòria històrica i usar-la per argumentar i expressar opinions fonamentades sobre fenòmens actuals o passats
3
Utilitzar fonts diverses (gràfics, croquis, mapes temàtics, bases de dades, imatges, fonts escrites) per obtenir, relacionar i processar informació sobre fets socials i comunicar les conclusions de manera organitzada i intel·ligible utilitzant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.
1. CTID. Disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació.
4
Utilitzar amb rigor la informació obtinguda de fonts diverses i exposar opinions raonades en participar en debats sobre qüestions d'actualitat pròximes a la vida de l'alumne i manifestar actituds de solidaritat.
3. CSC. Comprendre la realitat social. Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat.

Competències i subcompetències