Activitat 3. Dibuix de l'escenari


Heu de realitzar amb el programa de disseny gràfic la perspectiva i les vistes (alçat, planta i perfil) a escala i acotades de l'escenari de l'activitat anterior.
Per a realitzar les vistes (alçat, planta i perfil) de l'escenari haureu d'emprar el programa de dibuix tècnic CADSTD, aquest programa permet realitzar dibuixos acotats i a escala. Recordeu com s'han de realitzar les cotes correctament.

Material a lliurar: vistes de l'escenari en suport informatic.