CRITERIS D’AVALUACIÓ:
1. Analitzar imatges tenint en compte els elements bàsics de la sintaxi visual (punt, línia, pla, textura, color, llum,...)
2. Representar objectes i idees de forma bidimensional i/o tridimensionals.
3. Realitzar creacions plàstiques personals, aplicant els elements bàsics del llenguatge visual, tant artísticament com geomètrica.
4. Utilitzar correctament les tècniques gràfiques, les estratègies, els materials i els suports adequats per realitzar creacions pròpies amb intencions comunicatives diferents (publicitat, disseny, art,...)
5. Saber valorar i desenvolupar els sentit crític davant els missatges publicitaris, expressius i informatius.
6. Apreciar i valorar les qualitats plàstiques i estètiques que destaquen en el conjunt del patrimoni històric, artístic, cultural i natural de les Illes Balears i altres cultures diferents de la pròpia.
7. Expressar idees per mitjà de missatges visuals respectant els valors i les normes de les societats democràtiques, mostrant una actitud crítica enfront les manifestacions insolidàries, sexistes i discriminatòries.
ACTIVITATS:
-
Com ja sabeu, IB3 mos ha demanat un magazine pilot sobre Menorca.
Nosaltres serem els encarregats de fer els talls publicitaris;
De triar els colors del plató on es filmarà el magazine;
I també de crear el logotip i l’anagrama o la tipografia, el color del nom del programa. Açò ho farem en combinació amb l’assignatura d’Imatge i Expressió que feu com a optativa alguns de vosaltres.

PORTAFOLIS D’EPV:
- percepció visual: el llenguatge visual; lleis que regulen la nostra visió; la composició, el missatge publicitari, l’eslògan, el disseny i logotip, ...
- la llum: què és, com hi veiem; el color: teoria i pràctica (el cercle cromàtic); simbologia del color.
- Una vegada vista la teoria fer un visionat d’anuncis, saber reconèixer les marques, logos, eslògans,... dels anuncis que vegin, a qui van dirigits segons la franja horària, com .... Ser conscients amb un càlcul senzill la quantitat de publicitat que consumeixen en un dia, setmana, mes, any,... les hores i hores dedicades.
- visionat d’anuncis fixes i de logotips d’empreses.
- visionat de trossos de magazines diferents per ser conscients del decorat: composició, color, ...
- El disseny gràfic. Mitjançant la geometria plana, les tangències, els enllaços i polígons aprendre a fer el logotip del magazine i de les marques que es publicitaran (ja siguin inventades o locals).
- Fer anàlisi més profunda d’alguns dels anuncis que sorgeixin així com de la manipulació publicitària. Què ens venen i com ens ho venen. La necessitat que ens creen. El sexisme a la publicitat.
- La publicitat en els diferents mitjans de comunicació: premsa, ràdio, tv, Internet,... Aprendre a ser-ne conscients i saber diferenciar el llenguatge que s’utilitza en uns i altres.
- Creació dels anuncis de les empreses que es volen publicitar. Crear-li un eslògan, un anunci de premsa, ràdio, tv.
- Aprendre a utilitzar el software adequat (adobe premiere pro) per al posterior muntatge.
- Muntatge dels anuncis que sortiran als talls publicitaris del magazine.