Un dia de televisió

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Comprendre i extreure la informació general i específica, la idea principal i alguns detalls rellevants de textos orals sobre temes concrets i coneguts i de missatges adequats al nivell de l'alumnat emesos amb claredat per mitjans audiovisuals.

2. Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals o d’interès personal i amb diverses finalitats comunicatives, utilitzar les convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les dificultats durant la interacció. 5. Utilitzar de forma conscient, en contextos comunicatius variats, el coneixement adquirit sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d’autocorrecció i d’autoavaluació de les produccions pròpies, orals o escrites, i per comprendre les alienes.
8. Identificar els aspectes culturals més rellevants dels països on es parla la llengua estrangera, assenyalar les característiques més significatives dels costums, normes, actituds i valors de la societat on es parla la llengua que s'estudia i mostrar una valoració positiva dels patrons culturals diferents als propis.

Primer de tot, felicitar-te per la selecció dels criteris d´avaluació. Està molt ben feta!!!! Encaixa perfectament amb la proposta.

ACTIVITATS


Activitat 1) El magazine / Talk show
Com donaries a conèixer la població britànica?

Criteris d'avaluació
Activitats
Producte/Avaluació

Anàlisi de diferents canals de televisió (Veure socials)

8
Recerca d'informació sobre el concepte de magazine, els seus orígens i evolució al llarg del temps.
-orígens i evolució:

 • Prèviament s´hi podria posar una pregunta de motivació més oberta tipus: Si fossis el director d´un canal de televisó i te demanassin fer un programa de capvespre sobre els britànics de Menorca, quina modalitat de programa triaries?..... entrevistes, talk show, concurs....? per què?. (són preguntes que motiven perquè l'alumne nota que HA DE RESOLDRE UN PROBLEMA I DECIDIR QUALQUE COSA).... Per contestar a la pregunta què necessitaràs saber?.... o bé els hi podries dir: necessitaràs saber, però sempre és millor deixar-ho obert i tenir aquestes preguntes preparades per si acàs no se'ls hi ocorren:
 • What is a talk show?
 • When did the first talk show appear?
 • Why so many?
 • What makes a talk show a "Talk Show"?
 • Are there rules talk shows follow?
PLANIFICACIÓ EN EQUIP DE LA FEINA A FER: quins dubtes tenim? què hem de resoldre/saber per prendre decisions? com ens organitzarem?

Power point? Dossier? Treball?
1
Anàlisi de diferents magazines en anglès. Anàlisi del tipus de llenguatge que s'utilitza i el format de les seccions.
-anàlisi d'alguns exemples tenint en compte diversos paràmetres (tipus de llenguatge, seccions, tipus de presentadors, franja horària...etc). Aquí hauries de cercar enllaços d´internet.2, 5
Realització d'un estudi d'audiència d'aquest tipus de programes prestant especial atenció al públic britànic de Menorca: interessos, costums i associacions. A través d'entrevistes orals en anglès.
-Estudi d'audiència a Menorca
-Selecció dels elements que millor podríen funcionar en un magazine com el que sen's ha encarregat.
Aquesta està molt bé.

Activitat 2) La publicitat
Per insertar taules has de clicar a l´icona de dalt ON HI HA UNA TAULA.
Hi pos els suggeriments en lila. No hi pos els criteris d'avaluació, ja ho fareu voltros.
2
Imagina que ets el gerent d'una agència publicitària menorquina i una empresa menorquina té interès en vendre els seus productes a la població britànica. Quins serien aquests productes? Quins mitjans publicitaris empraries?
-Argumenta (oralment o per escrit?): Quin és el propòsit del llenguatge publicitari? Quins mitjans utilitza la publicitat? Aquesta està repetida al punt 1 d'aquí baix. Quin mitjà creus que és més efectiu?
PLANIFICACIÓ EN EQUIP DE LA FEINA A FER: quins dubtes tenim? què hem de resoldre/saber per prendre decisions? com ens organitzarem?

-A partir de diversos exemples d'anuncis publicitaris que visualitzarem a l'aula; (graella) S´han de cercar enllaços.
 1. Analitza els diferents instruments que el llenguatge publicitari utilitza per aconseguir els seus propòsits.
 2. Identifica els diversos nivells de lectura de cada exemple que visualitzis.
 3. Interpreta com un missatge és transformat en missatge publicitari.
 4. A quin públic creus que està dirigit cada exemple?
GRAELLA D'ANÀLISI D'ANUNCIS

-Valora quin és l'impacte que la publicitat té sobre la nostra societat?


-Quins són els elements que segons el teu parer un bon anunci hauria de contemplar? (graella)


-Selecciona un producte menorquí que pogués tenir interès sobre la població britànica de l'illa o sobre el turisme britànic que ens visita. Ja estaria inclòs a la pregunta de la primera fila.


- Prepara un bon stroyboard. (feina en grups)
Elaboracio d'un STORYBOARD

- Valora la millor proposta partint dels criteris de la graella d'avaluació.


Hola Guida! Per cert, gràcies per les anotacions.

Gràcies a tu... és molt interessant fer feina així, eh??? Aprenem uns dels altres.
Sobre l'estudi del llenguatge publicitari, jo ho volia fer en anglès tenint en compte no només la imatge, sinó també l'ús de l'imperatiu, els slogans,... el "persuasive language" en definitiva.

La idea és bona perquè permet coordinar-te amb la de plàstica, de forma que des de plàstica (tal com dius) es treballi la imatge i des d'anglès el llenguatge.... està molt ben pensat!!!!!. Però l'anunci pot ser el mateix.

Em sap greu que cada cop que intent afegir informació o fer algun canvi malbarat els quadres. No entenc gens com funciona aquest programa.!


No s´ha malbaratat res!!!! Sí que entens el programa perquè l´estàs emprant.

Havia pensat que en anglès podria treballar en tres blocs:

Era açò el que no podies posar dins les taules? Li pos??. Si hi estàs d´acord ja pots borrar açò de baix. De moment ho deix:
1) El magazine / Talk show
-orígens i evolució:

 • What is a talk show?
 • When did the first talk show appear?
 • Why so many?
 • What makes a talk show a "Talk Show"?
 • Are there rules talk shows follow?
-anàlisi d'alguns exemples tenint en compte diversos paràmetres (tipus de llenguatge, seccions, tipus de presentadors, franja horària...etc).
-Fer un estudi d'audiència a Menorca
-Fer una selecció dels elements que millor podríen funcionar en un magazine com el que sen's ha encarregat.

2) La publicitat


 • Investigate the influence of advertising on their daily lives
 • Engage in critical inquiry of mass media
 • Identify hidden media messages
 • Interpret messages presented through advertising
 • Discuss the effect of advertising on culture


Persuasive texts:
 • Objectives
 • Persuasive divices (repetition, exaggeration, rhyme, allitaration...)
 • The audience

Activitats:
-Argumenta: Quin és el propòsit del llenguatge publicitari? Quins mitjans utilitza la publicitat? Quin mitjà creus que és més efectiu?

-A partir de diversos exemples d'anuncis publicitaris que visualitzarem a l'aula; (graella)
 1. Analitza els diferents instruments que el llenguatge publicitari utilitza per aconseguir els seus propòsits.
 2. Identifica els diversos nivells de lectura de cada exemple que visualitzis.
 3. Interpreta com un missatge és transformat en missatge publicitari.
 4. A quin públic creus que està dirigit cada exemple?

-Valora quin és l'impacte que la publicitat té sobre la nostra societat?

-Quins són els elements que segons el teu parer un bon anunci hauria de contemplar? (graella)

-Selecciona un producte menorquí que pogués tenir interès sobre la població britànica de l'illa o sobre el turisme britànic que ens visita.
Prepara un bon stroyboard. (feina en grups)

-Valora la millor proposta partint dels criteris de la graella d'avaluació.


3) L'entrevista

Suggeriment:
Serien pràctiques dues coses. Una, saber la temporalització.... quant durarà? un trimestre? quantes hores/setmana?
Dues. Pensar com s'organitzaran els equips de treball. En el cas d'anglès quedarien molt bé els següents rols. Formar equips de 4 i:

- El nº1 seria el director de continguts d´una cadena de televisió (Faria l'activitat 1 amb els altres especialistes 1 dels altres grups).
- El nº 2 seria el gerent de l´agència publicitària (faria l´activitat 2 amb els altres especialistes 2 dels altres grups)
- El nº 3 seria el periodista que treballa per la tele i s´encarrega de fer les entrevistes. (activitat 3)
- El nº 4 pot ser el periodista que s'encarrega de filmar i montar.

Així, els grups es trobarien alternativament de dues maneres:
- Com a especialistes: els nombres 1 de cada grup, els nombres 2 de cada grup, etc...

- Com a grup: els nombres 1, 2, 3 i 4 per posar en comú el que van aprenent.
A l´avaluació se'ls ha de dir que tots han de poder contestar un control dels altres nombres i que la nota és grupal.

Felicitats per la feina feta i les idees. Seguim,
Guida

Moltes gràcies pel teu suport! Aquests dies ho tindré una mica malament per continuar, però just pugui intentaré tirar endavant amb les propostes que m'has fet!

Gràcies a tu i a l'equip per la feina que feis. No és gens freqüent que 18 professors es posin d'acord per programar junts.... NI FÀCIL!!!!!
Seguirem quan puguis. Amb la calma de l'estiu devora, que tot ho coloca al seu lloc.

Guida


Criteris d'avaluació
Activitats
Producte/Avaluació
Activitat 3
HE POSAT LA PROGRAMACIÓ D'ALEMANY A UNA PÀGINA (Veure menú ESQUERRA)