Criteris d’avaluació.

Llengua i literatura catalanes.

 1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits i expressar-ne el contingut oralment i per escrit fent un esquema o resum, aportant també una opinió personal.
 2. Reconèixer la diversitat de registres i utilitzar el més adequat en cada ocasió, identificar l’acte de parla (protesta, advertència, invitació, etc.) i el propòsit comunicatiu
 3. *Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i d’altres textos de la cultura de masses.
 4. *Reconèixer l’ús peculiar dels llenguatges verbals i no verbals en la construcció dels seus missatges i distingir entre la seva dimensió informativa i la seva dimensió persuasiva i manipuladora.
 5. Desenvolupar l’actitud crítica de l’alumne així com per avaluar si és capaç de distingir el tema principal d’un text i la seva finalitat.
 6. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i revisió progressivament autònoma dels textos propis d’aquest curs.
 7. Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.
 8. Saber narrar i comentar amb claredat fets i experiències en fòrums i diaris personals en suport imprès o digital.
 9. Redactar reportatges i entrevistes organitzant la informació de manera jeràrquica.
 10. Compondre exposicions i explicacions sobre temes que requereixen la consulta de fonts, facilitant als lectors una lectura fluida i l’obtenció d’informacions rellevants;
 11. Exposar projectes de treball i informar de les conclusions.
 12. *Bona presentació dels textos escrits tant en suport paper com digital, amb respecte per les normes ortogràfiques i tipogràfiques.
 13. Realitzar explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat social, política o cultural que siguin d’interès de l’alumnat, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 14. Saber llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum adequats i d’acord amb les regles ortològiques.

Context:

Elaboració d'un magazine televisiu per a IB3 a la franja horària del capvespre ( de 16.30h a les 18.30h)

Pregunta:

Quins temes d'actualitat que afecten directament els joves haurien de tenir un espai de debat en un magazine televisiu?

Producte:

Es tracta que elaborin un reportatge introductori sobre un tema d'actualitat relacionat amb la vida dels joves, per donar pas, després, a un col·loqui-debat on hi tenguin cabuda les diferents opinions, perspectives, ideologies, etc. sobre el tema plantejat.

Activitats:

 1. Consensuar i decidir quin serà el tema del reportatge i del col·loqui-debat posterior.
 2. Documentació i investigació: recerca de fonts i d'opinions d'experts per elaborar la base del reportatge.
 3. Elaboració d'enquestes d'opinió entre els joves per tal de presentar dades reals sobre el tema plantejat.
 4. Visualització de reportatges, fragments de programes, col·loquis, entrevistes, debats, etc. semblants d'altres cadenes de tv, per tal de triar els registres adequats a cada situació comunicativa.
 5. Per al col·loqui-debat cal que us repartiu els rols següents: -presentador-moderador convidats que representin diferents posicionaments sobre el tema a debatre
 6. També heu de plantejar el tema en forma de "pregunta del dia" perquè els televidents hi puguin participar enviant els seus sms o correus electrònics.


Suggeriments d´altres activitats (Guida)
IB3 vol que el tema del magazine sigui: economia, medi ambient i estructura social a la Menorca del segle XX (des del s. XX fins a l'actualitat) però necessiten un eslògan o títol més bo pel magazine... els pots ajudar?.