Activitat 2. Com es dissenya un plató?

external image IJG_4490.jpg
Obervau diferents escenaris de televisió, aquestes observacions ja les podeu fer quan cercau informació per a l'activitat 1.
Cada subgrup ha de decidir quin és l'escenari que troba més adient per al programa que anem a realitzar, la mida, el mobiliari, on seran els llums, quin tipus de cadires i taules empren.
Quan tot el subgrup hagi decidit l'escenari que trobau adient per al programa que anem a realitzar heu de fer un croquis del mateix. El croquis ha d'ésser a mà alçada i en perspectiva.

Material a lliurar: croquis de l'escenari a ma alçada