PRIMERA SETMANA DE CLASSE

Presentació del projecte (TOTS ELS ALUMNES + TOTS ELS PROFESSORS).
VEURE EL POWER POINT DE PRESENTACIÓ.

Dinàmiques de grup (cada grup amb el seu professor)

Presentació de la tasca, formació grups cooperatius
Els professors s'han coordinat per formar els grups de manera que són els mateixos a cada matèria. S´han format a partir d'un sociograma.

Pluja d'idees/planificació: com resoldre la tasca?

Cada alumne tindrà el seu DIARI D'APRENENTATGE

AVALUACIÓ: Durant el procés de feina hi haurà tasques que avaluarà només el professor/a d’àrea i d’altres que seran avaluades per tot l’equip de professors.

SEGONA SETMANA I SEGÜENTS:
Setmanes
SOCIALS
TECN
EVP
CAT
CAST
ANG
AL
ED FIS
FYQ
MAT
SET 2
Com fer un magazine televisiu?. Anàlisi de diferents magazines
Com montar un plató?

Anàlisi de programes de tecnologia

Anàlisi d'anuncis

Fitxa

Quins temes d'actualitat que afecten els joves haurien de tenir un espai de debat en un magazine televisiu?
Anàlisi d'entrevistes.
Com es fa un informatiu?

Fitxa
Comparació gustos Alemanya-Menorca
Quins han estat els esports més practicats a Menorca al llarg del segle XX?.
Com fer un programa de ciència?
Evolució estadística sectors econòmics a Menorca
OCT 1
Anàlisi de magazines sobre diferents territoris
Observació/vocabulari platós televisius
Anàlisi anuncis i manipulació
Caracterísitques del reportatge, el debat i el col·loqui.
L'entrevista
Com es fa un informatiu?
Anàlisi anuncis Alemanya/ Menorca
Posada en comú de les dades recollides
Anàlisi de tres espais
Estudi estadístic empreses menorquines actuals
OCT 2
Mapa conceptual i informe sobre sectors econòmics

Lleis del llenguatge visual
Reportatge. Elecció de tema lligat a socials.
Elecció d'un personatge d'actualitat
Com es seleccionen les notícies?
Elaboració anunci producte menorquí
Aprenentatge i pràctica d'esports d'ahir i actuals.
Recerca d'altres espais de ciència
Anàlisi viabilitat anuncis empreses Menorca (EVP)
OCT 3
Exp. oral: canvis econòmics i medi ambient
Elaboració croquis plató
Anàlisi anuncis empreses menorquines
Recerca de fonts i opinions d'experts
Preparació entrevista
Com es seleccionen les notícies?
Elaboració anunci producte alemany
Pràctica d'esports d'ahir.
Definició de continguts
Estudi estadístic esports ahir i avui (EF)
OCT 4
Elaboració guió del magazine
Presentació power point per la defensa del projecte
Judici a la publicitat
Redacció d'arguments
Filmació entrevista
Com fer el guió d'un noticiari per britànics menorquins?
Filmació anuncis
Pràctica d'esports actuals
Recerca d'informació
Estudi viabilitat notícies per britànics (ANG)
OCT 5
Carretera Maó-Ciutadella. Arguments.
Elecció d'un projecte.
Com fer un anunci?
Resum de la informació
Montatge entrevista

Filmació anuncis
Pràctica esportiva
Recerca d'informació
Gràfics sectors econòmics
NOV 1
Preparació enquesta
Planificació i distribució de tasques. Quadern treball.
Elaboració anunci
Preparació enquestes
Elaboració resum escrit
Filmació
Montatge i subtitulació
Relació entre esports i sectors econòmics
Elaboració guió
Gràfics turisme- costums
NOV 2
Filmació enquestes
Construcció escenari
Filmació anunci
Filmació enquestes
Maquetació per revista
**C****om fer el montatge?**
Montatge i subtitulació
Elaboració guió
Preparació materials
Com es fa una mostra?
NOV 3
Elaboració conclusions
Construcció escenari
Montatge anunci
Redacció guió col·loqui. Rols.
Anàlisi Agenda cultural
Com prioritzar?
Montatge i subtitulació
Filmació conclusions
Preparació materials
Buidatge i gràfics enquestes SOC
NOV 4
Montatge enquestes + gràfics
Construcció escenari
Com dissenyar un logotip?
Filmació col·loqui/debat
Elaboració guió agenda
Com emetre notícies?**
Subtitulació partits EF
anunci EVP
Filmació d'un partit de futbol
Filmació
Buidatge i gràfics enquestes CAT
DES 1
Filmació conclusions
Construcció escenari
Elaboració logotip del magazine
Montatge enquestes + gràfics MAT
Filmació agenda cultural
Subtitulació reportatges SOC/CAT
Subtitulació anunci SOC/CAT
Escenaris i filmació d'un joc antic
Filmació
Elaboració guió
DES 2
Montatge del programa
Construcció escenari
Votació del logotip guanyador
Montatge: col·loqui + enquestes
Montatge entrevista + agenda
Subtitulació programa FYQ
Subtitulació entrevista CAST
Montatge conclusions + partits
Montatge
Filmació conclusions
DES 3
Revisions montatge
Construcció escenari
Montatge final
Revisions montatge
Revisions montatge
Revisions subtitulacions
Revisions subtitulacions
Revisions
montatge
Revisions montatge
Revisions montatge


MONTATGE FINAL: Alumnes de COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (1R BATXILLERAT)