Criteris d'avaluació. 3r ESO
Tercer:
1. Saber mesurar longituds, masses i volums emprant l’instrument adient. Calcular densitats.
2. Explicar el concepte d’energia utilitzant exemples concrets.
3. Identificar els diferents tipus d’energia.
4. Establir els canvis energètics que es produeixen en sistemes que canvien.
5. Raonar i aplicar les conseqüències de l’utilització de les diverses fonts d’energia.
6. Explicar les conseqüències de la utilització de l’energia.
7. Saber calcular el valor de les energies potencials i cinètica de sistemes senzills.
8. Posar exemples i explicar les conseqüències de dels diversos valors de la calor específica de les diverses substàncies.
9. Representar, utilitzant la TCM, els diversos estats de la matèria.
10. Explicar el canvis d’estat de les substàncies en base als intercanvis energètics
11. Trobar la massa, el volum i la densitat d'un cos mitjançant els instruments necessaris per això, eixí com la realització dels càlculs .
12. Obtenir substàncies pures a partir de mescles utilitzant procediments físics ( destil·lació, decantació i cristal·lització ) basats en les propietats i característiques de les substàncies pures, descriure qualque procediment químic que permeti descompondre aquestes en els seus elements i valorar algunes aplicacions pràctiques d'aquestes tècniques.
13. utilitzar el model de Dalton de la teoria atòmica per explicar algunes molècules i la conservació de la massa en tota reacció química i la formació d'algunes substàncies a partir d'altres.
14. Identificar alguns elements i substàncies pures, molt comuns en el laboratori i la vida quotidiana mitjançant les seves característiques, indicar algunes de les seves aplicacions.
15. Aplicar el coneixement de la composició universal de la matèria per explicar fets com l'existència d'elements químics tant a substàncies com a ésser vius i la diferència entre elements i composts.
16. Enumerar alguns problemes als quals la ciència ha donat solucions i que han repercutit en la millora de la qualitat de vida, i altres en els quals no ha pogut donar resposta. El mateix pels errors que ha tingut.
17. Utilitzar alguns models de la teoria atòmica per explicar el

i. comportament elèctric de la matèria, la conservació de la massa en tota
ii. reacció química i la formació d'algunes substàncies a partir d'altres.
18. Identificar processos senzills en funció de què siguin físics o químics.
19. Explica el procés seguit en les reaccions químiques realitzades al llarg del curs en el laboratori.
20. Saber ajustar reaccions químiques senzilles i totes les fetes a classe o al laboratori.
21. Identificar gasos com hidrogen, oxigen, diòxid de carboni.
22. Obtenir substàncies pures a partir de mescles utilitzant procediments físics (destil·lació, decantació i cristal·lització) basats en les propietats i característiques de les substàncies pures, descriure qualque procediment químic que permeti descompondre aquestes en els seus elements i valorar algunes aplicacions pràctiques d'aquestes tècniques.
23. Identificar els principals elements que formen un circuit elèctric.
24. Comprendre les magnituds que determinen el corrent continu.
25. saber aplicar La Llei d’Ohm.
26. Aplicar i entendre l’efecte Joule.
27. Explicar els efectes del corrent elèctric. Efectes magnètics i químics.


La idea és la inclusió al magazine d'un espai de Ciència. No estam pensant en espais tipus "FLIPI" a "EL HORMIGUERO", més bé la idea podria ser una cosa més seriosa tipus "QUÈ, QUI, COM" del canal 33. Les possibilitats d'inclusió de temes dins l'espai son moltes però ens podriem centrar en el bloc de reacions químiques i la seva interpretació des del punt de vista atòmic-molecular.

Què, qui com és un programa fantàstic. Bona idea!!!!
Reaccions químiques???? Es podria aplicar a estudis sobre el medi ambient i així lligar-ho a socials???

Guida.