CRITERIS D'AVALUACIÓ

(Fites de comprensió)

Els criteris avaluen si l'alumne és competent per resoldre problemes tot manejant continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals.
Per la present UNITAT DE PROGRAMACIÓ hem cregut necessari classificar-los en funció de la seva relació amb els continguts conceptuals (en verd i negre), tot i saber que per influència de les CCBB tots inclouen continguts procedimentals.

En blau=purament procedimentals.
En verd=relacionats amb continguts conceptuals d'anàlisi global (estructural)
En negre=relacionats amb continguts conceptuals anàlisi aspectes econòmics i els seus efectes a nivell estatal i balear.


 1. Identificar els principals agents i institucions econòmiques i les seves funcions en l'economia interdependent.
 2. Anàlisi i valoració d'algunes realitats econòmiques actuals.
 3. Percebre i descriure els efectes mediambientals de les activitats humanes, particularment a l'Estat espanyol i a les Illes Balears. Conèixer plantejaments i mesures de defensa del medi ambient i manifestar interès i respecte pel medi.

 4. Identificar el desenvolupament i la transformació recent de les activitats terciàries per entendre els canvis que es produeixen tant en les relacions econòmiques com socials.


 5. Analitzar indicadors socioeconòmics de diferents països i utilitzar aquest coneixement per reconèixer els desequilibris territorials en la distribució dels recursos.
  Explicar els factors que originen les desigualtats al món i les seves conseqüències i mostrar sensibilitat davant les desigualtats.

 6. Identificar les característiques del fet geogràfic de la insularitat i analitzar-ne, en relació amb el context territorial de les Illes Balears, les implicacions en la consideració i percepció de l'espai físic i en els diferents àmbits de l'activitat humana.
  Conèixer, interpretar i valorar el procés de terciarització que s'ha donat a les Illes Balears al llarg de la segona meitat del segle XX.

 7. Descriure algun cas que demostri les conseqüències mediambientals de les activitats econòmiques i els comportaments individuals, discriminar les formes de desenvolupament sostenible que són nocives per al medi ambient i aportar algun exemple dels acords i les polítiques internacionals per frenar-ne el deteriorament.

 8. Utilitzar fonts diverses (gràfics, croquis, mapes temàtics, bases de dades, imatges, fonts escrites) per obtenir, relacionar i processar informació sobre fets socials i comunicar les conclusions de manera organitzada i intel·ligible utilitzant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

 9. Utilitzar amb rigor la informaci
  ó obtinguda de fonts diverses i exposar opinions raonades en participar en debats sobre qüestions d ' actualitat pròximes a la vida de l ' alumne i manifestar actituds de solidaritat.

ACTIVITATSACTIVITAT 1: EL TERME MAGAZINE.

Criteris Avaluació
Activitats

Definició del significat del terme magazine i orígens de la tipologia de programes. (Veure anglès)
8
Anàlisi comparatiu de la programació de diferents cadenes que emeten a la mateixa franja horaria que el nostre magazine (capvespre: del telenotícies migdia fins al del vespre). Classificació dels programes i d'idees que ens poden servir. Cada membre del grup s'encarregarà d'estar pendent d'una cadena durant tres capvespres, per poder, entre tots, completar la següent graella.

Presa de decisió a partir de la informació acumulada sobre:
 • quin tipus de programa podem ofertar en funció del que hem vist que s'ofereix?, amb què competim?.
 • quin format ens convé més?
 • quines idees podem agafar (tipus d'escenari, continguts, publicitat, seccions...) (Graella 2)?
ACTIVITAT 2: ECONOMIA I SOCIETAT
2, 5
Joc de sensibilització: **VIATGE A LA CARTA (30 min.)**
Quin impacte té el turisme sobre la societat? Estudis Gadeso

Elecció de tres indrets (ex: Nova Zelanda...) i consulta a una encilopèdia a la biblioteca o per internet informació sobre aquest espai
8
Elaboració d'un gràfic-resum del tipus d'informació que surt a cada pàgina, assenyalant a quin espai correspon.


ACTIVITAT 3: MENORCA
2, 3, 4
Elaboració d'un mapa conceptual i un informe sobre els sectors econòmics de l'illa de Menorca i el seu impacte en les relacions socials i el medi ambient. Ha d'incloure:
 • Característiques de cada sector econòmic
 • Característiques de cada sector a l'illa.
 • Impacte sobre l'estructura social. Ha canviat al llarg dels anys?
 • Impacte sobre el medi ambient. Quins sectors hi impacten més i per què?.
Es poden crear grups cooperatius amb especialistes per cada punt.
2, 3, 4
Exposició oral a la resta del grup de treball
2, 3, 4
Anàlisi oral: quina importància tenen els diferents sectors a l'illa? Quines característiques tenen cada un dels sectors?ACTIVITAT 4: REALITZACIÓ D'ENQUESTES

7
Recerca d'informació sobre un tema concret on s'hi reflecteixi el conflicte entre economia i medi ambient. L'ampliació de la carretera Maó-Ciutadella:
 • Completar la següent graella 3
 • Quina relació hi té l'ampliació de la carretera amb l'economia i el medi ambient?
7
Preparació d'una enquesta. Quins arguments defensen les diferents opinions?. Passos a seguir:
 • Elaboració d'un llistat de preguntes. Brainstorming. (s´ha d'entregar)
 • Selecció de les millors preguntes.
7
Realització i filmació de l'enquesta a un mínim de 30 persones. (presentació en forma de vídeo)
7
Buidatge dels resultats i presentació en forma de gràfics (excel, veure MATEMÀTIQUES)
7
Redacció i posterior filmació de la lectura de les conclusions
ACTIVITAT 5. Elaboració d'un guió (CATALÀ)
6,7
Elaboració d'un guió sobre els continguts del magazine: Menorca, economia, medi ambient societat. Ha d'incloure:
- Escenes.
- Escenaris o espais on voleu rodar.


I ara ja esteu en disposició de completar tot el contingut del vostre guió per presentar Menorca. Es tracta de treballar i donar forma al contigut per que quedi clar i atractiu, que capti l'interès dels espectadors. Afegiu a la redacció del guió a quins espais us agradaria ambientar cada part i per què. (feina a lliurar: Guió complert del reportatge)

ACTIVITAT 6. Filmació.

9
Filmació del petit reportatge sobre Menorca.


Filmació d'una selecció dels enquestats i de les conclusions.


Change 0 of 0
<< First < Previous Next > Last >>