Activitat 5. Construcció de l'escenari.


Molt be, ara ja tenim clar quin és l'escenari que el grup ha de construir
El primer que cal fer és planificar la feina fent subgrups de treball, distribuïnt tasques i triant diferents encarregats. Haureu de fer unes graelles on es vegi com es distribueix la feina en apartats, com distribueixen els grups i quins són els encarregats. També haureu de fer un llistat-planificació de les tasques que corresponen a cadascú. A questa planificació li donareu forma amb un editor de textes.
Un cop finalitzada la planificació es construirà l'escenari.
Durant tot aquest procés haureu d'elaborar un quadern de treball, que serà com un diari on anireu anotant tot el que vagi succeint durant la construcció.


Material a lliurar:
Fulls de planificació. Qua
dern de treball