CRITERIS D'AVALUACIÓ


1. Elaborar els documents tècnics necessaris per redactar un projecte tecnològic.
2. Utilitzar el llenguatge escrit i les tècniques gràfiques i de càlcul apropiades per tal de realitzar el projecte .
3. Emprar Internet com a mitjà actiu de comunicació entre grups i publicació d’informació.
4. Realitzar un pla de treball per executar un projecte tecnològic. S’ha d’avaluar el treball en equip en un clima de tolerància, així com l’autonomia de l’alumnat a l’hora de realitzar les tasques i respecte de les normes de seguretat al taller.
5. Utilitzar vistes, perspectives, escales i acotació per a representar objectes.
6. Metrologia, ús d'instruments de mesura.
7. Elaborar circuits electrics en serie, paral·lel i mixt. Magnituds i simbologia, mesura de les diferents magnituds. Utilitzar simuladors per analitzar el comportament dels circuits elèctrics
.


PREGUNTA

Com es dissenya i construeix un plató televisiu?

PRODUCTE

Construcció d'un escenari de plató televisiu.

ACTIVITATS

Criteris d'avaluació/Fites de coneixement
Activitats
Avaluació
2
Elaboració de gràfics a partir de l'observació dels programes que donen informació tecnològica: temes emesos i percentatge de temps destinat a tecnologia.
Full de càlcul
1, 3
Observació de diferents escenaris a varis magazines de diverses televisions
Croquis del que més ens agradi
1, 2, 5
Realització amb programes de disseny gràfic del dibuix de les vistes i la perspectiva del plató on es realitzarà el programa. Els dibuixos es realitzen a escala i acotats.
Dibuix gràfic
3
Selecció d'una de les propostes d'escenari.
Argumentació oral
2, 4, 5, 6, 7.
Elaboració d'un pla de treball.
Construcció de l'escenari per part de tot el grup.
Escenari
Editor de textes

PORTAFOLI


ACTIVITAT 1: FULL DE CÀLCUL
Quins conceptes relacionats amb la Tecnologia surten per la televisió? En quins horaris? Quin percentatge de tots els programes que emet la televisió pertany a la Tecnologia?
Per contestar a aquestes preguntes haureu de fer un estudi, com? El subgrup ha de decidir de quina manera obté respostes a aquestes preguntes. Visionareu televisio de manera aleatoria? Fareu un estudi de les programacions de diferents cadenes de televisió? Fareu una cerca per internet?
Una volta hagueu decidit de quina manera feis l'estudi, heu de presentar les dades obtingudes en format de full de càlcul. Les dades es representaran en varis formats de gràfics realitzats amb programa de full de càlcul.
Material a lliurar: grafics realitzats amb conclusions obtingudes.

ACTIVITAT 2: CROQUIS D'UN ESCENARI
Obervau diferents escenaris de televissió, aquestes observacions ja les podeu fer quan cercau informació per a l'activitat 1.
Cada subgrup ha de decidir quin és l'escenari que troba més adient per al programa que anem a realitzar, la mida, el mobiliari, on seran els llums, quin tipus de cadires i taules empren.
Quan tot el subgrup hagi decidit l'escenari que trobau adient per al programa que anem a realitzar heu de fer un croquis del mateix. El croquis ha d'esser a ma alçada i en perspectiva.
Material a lliurar: croquis de l'escenari a ma alçada

ACTIVITAT 3: DIBUIX DE L'ESCENARI
Heu de realitzar amb el programa de disseny gràfic la perspectiva i les vistes (alçat, planta i perfil) a escala i acotades de l'escenari de l'activitat anterior.
Per a realitzar les vistes (alçat, planta i perfil) de l'escenari haureu d'emprar el programa de dibuix tècnic CADSTD, aquest programa permet realitzar dibuixos acotats i a escala. Recordeu com s'han de realitzar les cotes correctament.
Material a lliurar: vistes de l'escenari en suport informatic.

ACTIVITAT 4: DEFENSA DEL PROJECTE
Cada subgrup ha decidit fer un escenari i l'ha fabricat en una maqueta. Ara toca defensar-lo davant els altres companys per convènce'ls que és l'escenari idoni per al magazine que heu de gravar.
Preparau una presentació en power point per a realitzar la defensa oral del projecte que heu realitzat. El power point ha d'incloure l'esboç inicial, les vistes de l'escenari i el producte final en forma de maqueta. Heu de destacar els avantatges i desavantatges del producte final i de la seva fabricació (facilitat de fabricació, economia dels materials, problemes que han sorgit durant la fabricació i com s'han resolt, ...)

Material a lliurar: power point de defensa del projecte.

ACTIVITAT 5: CONSTRUCCIÓ DE L'ESCENARI
Molt be, ara ja tenim clar quin és l'escenari que el grup ha de construir
El primer que cal fer és planificar la feina fent subgrups de treball, distribuïnt tasques i triant diferents encarregats. Haureu de fer unes graelles on es vegi com es distribueix la feina en apartats, com distribueixen els grups i quins són els encarregats. També haureu de fer un llistat-planificació de les tasques que corresponen a cadascú. A questa planificació li donareu forma amb un editor de textes.
Un cop finalitzada la planificació es construirà l'escenari.
Durant tot aquest procés haureu d'elaborar un quadern de treball, que serà com un diari on anireu anotant tot el que vagi succeint durant la construcció.


Material a lliurar:
Fulls de planificació. Quadern de treball