Criteris d'avaluació

1.Aplicar les habilitats específiques adquirides a situacions reals de pràctica esportiva i recreativa, amb manifestació d’actituds cooperatives i tolerants.

2.Analitzar els factors socioculturals (els estils de vida en la societat actual, els valors dels diferents vessants de l’esport o la violència i la competitivitat) que condicionen les activitats físiques i esportives.

3.Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de la matèria.
Es valora la competència assolida per l’alumnat per realitzar investigacions senzilles mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofundir en diferents continguts, obtenir i registrar dades, presentar i expressar la informació.Context

Imagineu que teniu una productora de programes de televisió i IB3 us demana produir un magazine en el que hi ha d'entrar un apartat sobre esports i canvis socials a la Menorca del segle XX.Pregunta

Com es podria dissenyar i filmar un programa sobre aquest tema? Quins canvis hi ha hagut a Menorca en la pràctica esportiva al llarg del temps?.Producte

Disseny i filmació d'una part d'un magazine sobre esports i canvis socials a la Menorca del segle XX.Activitats

Els alumnes es poden dividir en grups de tres, un que faci l'activitat 1, un la 2 i un la 3. S'agruparien per especialistes (ex. tots els 1 farien feina junts, etc) i també per grups-base per posar en comú el que van fent.

ACTIVITAT 1: ESPORTS D'AHIR, ESPORTS D'AVUI
Criteris d'avaluació
Activitats
3
Elaboració d'un guió sobre els esports d'ahir i avui a Menorca.
Quan es presenti als alumnes s'ha de fer així:
Ets el guionista de la productora televisiva tal i l'empresa et demana que investiguis sobre quins han estat els esports més practicats a la nostra illa al llarg del segle XX (fins l'actualitat). Pots seguir aquestes passes per fer el guió:

 • Quins esports es practicaven a principis de segle, quan la major part de la gent de Menorca vivia al camp? (això es complementaria amb uns gràfics que es faran a MATE sobre l'estructura social de principis de segle).
 • Quan es van introduir nous esports? Va coincidir amb el boom econòmic dels anys 60? (aquí s´hauran de consultar les estadístiques fetes a MATE i les investigacions de SOCIALS). A quina data es van crear els CLUBS ESPORTIUS?.
 • Han desaparegut esports que abans es practicaven? (ex: joc de ple, tir amb fona)
 • Quins clubs esportius i recreatius existeixen avui a Menorca i quins hi havia els anys 60?. Recerca d'formació a través d'internet o inclús visitar diferents entitats tals com: Consell Insular de Menorca secció esports; Ajuntament de Maó, de Sant Lluis i es Castell (Elaboració d´un gràfic que es pot fer a MATES).
Per trobar informació sobre els esports que es practicaven abans, has de fer una cerca al google en tres blocs. Primer ESPORTS POPULARS A MENORCA:

- Joc maonès Unitat didàctica publicada per l´IME.

-Joc de la bolla Història, orígens. Com es juga.

- El trot
- Dins i fora

Segon, JOCS POPULARS:

- Jocs que jugaven els fillets quan als carrers no hi havia cotxes (pdf dels Escoltes de Menorca)

- Escrit d'opinió sobre la situació dels esports avui a Menorca.

Tercer, ESPORTS que es van originar relacionats amb la vida del camp. Caça, pesca, doma de cavalls (jaleo, equitació)
- Caça de perdiu amb reclam


Posada en comú de les dades recollides de tots els clubs esportius i recreatius trobats (hi entrarien clubs de futbol, tir amb fona (jocs populars), clubs de badminton i clubs o escoltisme on hi entraria la part d'escalada. Així hi entrarien tots els esports que han treballat aquest any.


1
Pràctica de les habilitats tècniques derivades dels diferents esports que s´han fet i es fan a l'illa (suposadament seria el futbol i el joc de ple).
Aquí es tractaria que els alumnes practiquessin un poc d'esport ja que si no diran que tot el que fan a les classes d'EF son teòriques i açò als alumnes no els hi agrada.
3
Gravació d'un partit de futbol i d'un partit de ple entre els nostres alumnes perquè així aplicarien les habilitats específiques adquirides en situacions reals de joc.ACTIVITAT 2. SELECCIÓ I ESTUDI A FONS D'UN CLUB.

2, 3
Selecció d'un club i recerca de la següent informació del club triat (es farà per grups de treball). També es podran seleccionar clubs del passat:
 • tipus d'esport que realitza el club, si és esport competitiu ( basquet, futbol, badminton,...) o recreatiu ( escalada, jocs populars...)
 • nº d'afiliats que te el club
 • horari de la pràctica o de l'oferta horària que fan aquests clubs
 • en quina franja horària hi ha més practicants.
 • franges d'edat que ofereixen la pràctica. En funció de la franja d'edat, podem reflexinar sobre els estils de vida en la societat, és a dir, si fan esport per plaer, oci o ho fan com esport competitiu.
 • tipus d'intal·lacions que tenen, quantes instal·lacions,...
2
Comparació entre les dades dels clubs d´ahir i els d'avui i extracció de conclusions. Quina relació tenen les dades obtingudes amb els canvis en l'estructura social a Menorca al llarg del segle XX?
 • Franges d'edat més representades del club. infants, nens de primària (entre 6 i 12 anys), al·lots de 12 a 16 anys, d'entre 17 a 25 anys i més de 25 anys.
 • Quins objectius tenia la pràctica esportiva ahir i avui?. Per franges d'edat: fan esport en el seu temps lliure?, o com a complement de la vida quotidiana?, per oci, per recomanació metge,... per plaer?, com a activitat complementaria de la seva vida d'estudiant i els no tan joves, (els adults) ho poden fer per oci, temps lliure, per prescripció metge. Per tant ells com a joves farien el tema del futbol i en quan als jocs populars, recreatius (caminar, excursions,...) ho farien els no tan joves.
3
Representació en taules i transformació en gràfics (excel)ACTIVITAT 3. PRÀCTICA ESPORTIVA I FILMACIÓ.
1
Pràctica de les habilitats tècniques derivades dels diferents esports que s´han fet i es fan a l´illa

3
Gravació d'un partit real de futbol de 3a divisió. Els alumnes han de fer el comentari sobre:
 • el fair-play en el camp, és a dir, l'actuació dels jugadors si és la correcta, si accepten les decisions dels àrbitres, si simulen faltes, creen o fan faltes, interrupeixen el joc constantment, ...
 • L'actuació dels aficionats, si és correcte o no, si respecten les decisions arbitrals, si segueixen el seu equip, si respecten els jugadors de l'equip contrari,...
Gravació i comentaris
3
Gravació d'un joc de ple, o dins-fora-surt: es comentarà el tema de les habilitats tècniques, si les tècniques realitzades son les més adients en cada situació de joc; en funció de cada tècnica apresa, si obtenen un resultat positiu, si és la millora opció o n'hi ha d'altres,...


En quan a posar les competències bàsiques, no se a on les he de posar. Crec que amb les activitats plantejades es treballaran totes les competències excepte la de matemàtiques, però no se on les he de posar, si en els recuadres de les activitats, o en el context, o abans de començar l'apartat de les activitas.
Les has de relacionar amb els criteris d'avaluació (t'he enviat un excel a través del mail)