Criteris d’avaluació de matemàtiques

1. Aplicar percentatges i taxes a la resolució de problemes quotidians i financers, valorant l’oportunitat d’utilitzar
el full de càlcul en funció de la quantitat i la complexitat dels nombres.
2. Identificar relacions quantitatives en una situació i determinar el tipus de funció que les pot
representar.
3. Analitzar taules i gràfiques que representin relacions funcionals associades a situacions
reals per obtenir informació sobre el seu comportament.

4.
Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics més usuals corresponents
a distribucions discretes i contínues, i valorar qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades.
5. Aplicar els conceptes i les tècniques de càlcul de probabilitats (taules de contingència)
per resoldre diferents situacions i problemes de la vida quotidiana.